Dokumen Perniagaan

Setiap urus niaga perlu ada bukit bertulis => dokumen perniagaan

Jadi akauntan boleh rekod dengan merujuk kepada dokumen perniagaan.

Semua maklumat direkod ke dalam Buku Catatan Pertama (Bab 4)

Dokumen-dokumen perniagaan:

1. Surat tanya

Surat yang dihantar oleh pembeli kepada penjual untuk mendapatkan maklumat tentang barang/ perkhidmatan yang hendak dibeli.

2. Surat Jawapan

Surat daripada penjual untuk membalaskan surat tanya pembeli.

3. Pesanan belian

Dihantar oleh pembeli kepada penjual untuk memesan barang yang hendak dibeli.

4. Invois

Penjual menghantar kepada pembeli apabila barangan/ perkhidmatan telah dibekalkan. Dokumen ini memberitahu pembeli jumlah yang perlu dibayarkan.

Dokumen digunakan dalam urus niaga jualan/ belian secara kredit

Dicatatkan dalam jurnal jualan / jurnal belian

5. Nota debit

Penjual menghantar kepada pembeli untuk menambahkan caj ke atas invois asal.

Mungkin disebabkan oleh: tertinggal/ kesilapan caj dalam invois asal, terkurang catat caj angkutan dalam inois asal, kenakan faedah ke atas pembeli kerana lewat menjelaskan bayaran

Dicatatkan dalam jurnal jualan / jurnal belian

6. Nota kredit

Penjual menghantar kepada pembeli untuk mengurangkan caj ke atas invois asal.

Disebabkan oleh: pulangan barang daripada pembeli, kesilapan dalam invois asal yang terlebih kira

Dicatatkan dalam jurnal pulangan jualan / jurnal pulangan belian

7. Penyata Akaun

Satu senarai urus niaga yang dihantarkan kepada pembeli untuk mengingatkannya menjelaskan hutang

8. Cek

Digunakan untuk membuat bayaran.

Dicatatkan dalam buku tunai

9. Keratan cek

Keratan kecil disebelah kiri cek. Ia mencatatkan butir tarikh, penerima cek, tujuan dan jumlah pembayaran sebagai rujukan bagi pembayar.

10. Baucer bayaran

Dikeluarkan oleh perniagaan sendiri untuk merekodkan semua jenis pembayaran wang.

Baucer bayaran perlu ditandatangani & diakui oleh penerima wang bahawa wang telah dibayar kepadanya.

Dicatatkan dalam buku tunai

11. Resit

Dikeluarkan oleh penjual apabila terima bayaran daripada pembeli.

Dicatatkan dalam buku tunai

12. Memo Pejabat

Digunakan untuk merekod urus niaga antara pemilik dengan perniagaannya. Contoh: ambilan, modal tambahan

Dicatatkan dalam buku tunai atau jurnal am berdasarkan jenis urus niaga

13. Bil tunai

Dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli untuk urus niaga secara tunai

Dicatatkan dalam buku tunai

14. Slip daftar tunai

Dikeluarkan oleh perniagaan yang menggunakan mesin daftar tunai.

Diberikan kepada pelanggan yang membuat urus niaga secara tunai

Dicatatkan  dalam buku tunai

15. Makluman debit

Penyata dikeluarkan oleh bank untuk memaklumkan kepada pemilik akaun bahawa akaunnya telah didebitkan dengan jumlah tertentu & sebabnya.

Makluman debit ialah pengurangan wang di dalam bank pemilik akaun.

Contohnya, faedah atas overdraf, perintah sedia ada – premium insurans/ ansuran pinjaman

Dicatatkan  dalam buku tunai

16. Makluman kredit

Penyata dikeluarkan oleh bank untuk memaklumkan kepada pemilik akaun bahawa akaunnya telah dikreditkan dengan jumlah tertentu & sebabnya.

Makluman debit ialah penambahan wang di dalam bank pemilik akaun.

Contohnya, faedah simpanan tetap, terima bayaran daripada penghutang melalui akaun bank (pindahan kredit)

Dicatatkan  dalam buku tunai

17. Bil bayaran

Bil perbelanjaan perniagaan seperti kadar bayaran, internet, telefon, air

Dicatatkan dalam buku tunai

18. Slip pindahan wang

Borang yang digunakan untuk membuat pembayaran kepada seseorang.

Contohnya, penghutang membuat bayaran kepada pemiutang menerusi pindahan wang di bank ke Akaun Bank Pemiutang tersebut.

Dicatatkan  dalam buku tunai

Advertisements